شرکت در مسابقه بهترین شو

شرایط و قوانین

  • این ویدئو باید شما را در حال نمایش استعدادتان نشان دهد. صرفا به نمایش نتایج استعداد در آخر کار بسنده نکنید.
  • این ویدئو باید کمتر از 1دقیقه یا 15مگابایت حجم داشته باشد.
  • ذکر نام و تلفن در پایان ویدئو الزامی است.
  • شرایط سنی شرکت در مسابقه: 5 تا 16 سال. (مسابقه فضای مجازی محدودیت سنی ندارد).